Stanovy klubu

STANOVY

občanského sdružení

”Český činčilí klub o.s.”

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1)  Název sdružení je: ”Český činčilí klub o. s.”, anglický ekvivalent názvu je ”Czech Chinchilla Club” a německý ekvivalent názvu je ”Tschechischer Chinchilla Klub” (dále jen ”sdružení”);

2)  Sídlem sdružení je: Jandáskova 49/26, 621 00 Brno 21 – Řečkovice a Mokrá hora.

3)  Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4)  Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují lidé s hlubším zájmem o činčily jihoamerické.

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

- sdružovat chovatele a milovníky činčil jihoamerických;
- pořádat výstavy činčil jihoamerických;
- všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu činčil jihoamerických;
- vzdělávat členy sdružení i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky činčil jihoamerických.
- vést evidenci činčil jihoamerických chovaných členy Českého činčilího klubu o. s.

čl. III

Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavní formy dosahování cílů sdružení jsou zejména:

- stanovení podmínek chovu činčil jihoamerických;
- pořádání výstav;
- pořádání vzdělávacích akcí pro odborníky i veřejnost;
- spolupráce s českými i zahraničními kluby podobného zaměření;
- vytvoření evidence jednotlivých zvířat (činčil jihoamerických) chovaných členy Českého činčilího klubu o. s., kdy bude každému zvířeti přiděleno jedinečné evidenční číslo, dle nějž jej bude dané zvíře možno později identifikovat. Tato evidenční čísla budou veřejně přístupná (způsob zveřejnění stanoví výbor sdružení).

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli občanského sdružení.

2) Nezletilé osoby mohou být členy sdružení jen se souhlasem svých zákonných zástupců. Nezletilí členové nemají volební právo a nemohou být voleni do orgánů sdružení.

3) Členem mohou být i cizí státní příslušníci.

4) Členem sdružení se mohou stát i právnické osoby.

5) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena, o kterém rozhoduje výbor klubu. Průkazem o členství je členská legitimace.

6) Za členství v klubu se vybírá členský příspěvek, který je člen povinen zaplatit do termínu stanoveného výborem.

7) Členství zaniká :

- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- nezaplacením členských příspěvků do konce roku, na který je příspěvek určen;
- úmrtím fyzické osoby - člena sdružení;
- zánikem právnické osoby - člena sdružení;
- zánikem sdružení.

8) Členství může zaniknout rovněž rozhodnutím výboru sdružení o vyloučení člena ze sdružení; vyloučení člena ze sdružení je možné v případě hrubého porušení základních cílů sdružení a v případě jednání, které by jakýmkoliv způsobem poškodilo dobré jméno sdružení.

9) Členství zakládajících členů sdružení může zaniknout pouze způsobem uvedeným v čl. IV odst. 7 stanov.

10) Člen má právo :

- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

11) Člen má povinnost

- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;
- platit členské příspěvky;
- nahlásit jakékoliv změny podmiňující členství v klubu;
- vést evidenci všech činčil jihoamerických ve svém chovu a aktualizovanou evidenci minimálně každých šest měsíců zasílat v písemné podobě na adresu sídla Českého činčilího klubu o. s.;
- při pořízení zvířete (činčily jihoamerické) bez registračního čísla má člen povinnost zvíře zaregistrovat u Českého činčilího klubu o. s. nejpozději do jednoho měsíce po pořízení.

12) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení. 

čl. V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

- členská schůze;
- výbor sdružení;
- předseda a místopředseda sdružení;
- revizor sdružení.

čl. VI

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; není-li členská schůze schopná se usnášet, po uplynutí 30 minut od oznámeného začátku členské schůze, je prohlášena za usnášeníschopnou i v případě, že přítomní členové zastupují méně než polovinu členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to písemně 1/2 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 3/4 většiny všech přítomných členů sdružení;
-  volí výbor sdružení a revizora;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
-  určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII

Výbor, předseda a místopředseda sdružení,
jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu sdružení, místopředsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení :

- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti;
- připravuje jednání členské schůze;
- hospodaří s prostředky sdružení;
- vede evidenci členů;
- rozhoduje o vyloučení člena.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.

4) Pokladník sdružení vede pokladnu sdružení a kontroluje vedení účetnictví sdružení. Disponuje podpisovým právem k bankovním účtům sdružení.

5) V případě nemoci či jiné závažné skutečnosti, kdy se člen výboru nemůže aktivně podílet na činnosti sdružení, může výbor jmenovat na jeho místo dočasného zástupce, který je oprávněn účastnit se činnosti výboru namísto původního člena, a to až do odpadnutí překážky, která původnímu členovi bránila v účasti na činnosti sdružení.

6) Ukončí-li během volebního období některý z členů výboru svoji činnost, může za něj být zvolen do výboru jiný člen, po schválení schůzí výboru.

čl. VIII

Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok.

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Jeho příjmy tvoří členské příspěvky, dary, dotace a granty a případné příjmy z doplňkové hospodářské činnosti, realizované výhradně v rámci naplňování cílů sdružení (např. prodej propagačních předmětů s obrázky činčil jihoamerických apod.). Veškeré příjmy budou používány na činnost sdružení v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.