Stanovy klubu

STANOVY

zapsaného spolku

”Český činčilí klub”

Zájmové sdružení, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1)  Název spolku je: ”Český činčilí klub z. s.”, anglický ekvivalent názvu je ”Czech Chinchilla Club” a německý ekvivalent názvu je ”Tschechischer Chinchilla Klub” (dále jen ”spolek”);

2)  Sídlem spolku je: Jandáskova 49/26, 621 00 Brno 21 – Řečkovice a Mokrá hora.

čl. II

Účel spolku

Hlavními účely spolku jsou:

- sdružovat chovatele a milovníky činčil jihoamerických;
- pořádat výstavy činčil jihoamerických;
- všestranně propagovat zásady správného a zodpovědného chovu činčil jihoamerických;
- vzdělávat členy sdpolku i veřejnost zejména v oblasti chovu a genetiky činčil jihoamerických.
- vést evidenci činčil jihoamerických chovaných členy spolku

čl. III

Vedlejší činnosti spolku

1) Vedlejší činnosti spolku musí být v zájmu účelu spolku

2) Vedlejšími činnostmi spolku jsou zejména:

- stanovení podmínek chovu činčil jihoamerických;
- pořádání výstav;
- pořádání vzdělávacích akcí pro odborníky i veřejnost;
- spolupráce s českými i zahraničními kluby podobného zaměření;
- vytvoření evidence jednotlivých zvířat (činčil jihoamerických) chovaných členy spolku, kdy bude každému zvířeti přiděleno jedinečné evidenční číslo, dle nějž jej bude dané zvíře možno později identifikovat. Tato evidenční čísla budou veřejně přístupná (způsob zveřejnění stanoví výbor spolku).

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve spolku

1) Členem spolku může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli zapsaného spolku.

2) Nezletilé osoby mohou být členy spolku jen se souhlasem svých zákonných zástupců. Nezletilí členové nemají volební právo a nemohou být voleni do orgánů spolku.

3) Členem mohou být i cizí státní příslušníci.

4) Členem spolku se mohou stát i právnické osoby.

5) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena, o kterém rozhoduje výbor klubu. Průkazem o členství je členská legitimace.

6) Členství zaniká :

- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
- úmrtím fyzické osoby - člena spolku;
- zánikem právnické osoby - člena spolku;
- zánikem spolku.

7) Členství může zaniknout rovněž rozhodnutím výboru spolku o vyloučení člena ze spolku; vyloučení člena ze spolku je možné v případě hrubého porušení základních cílů spolku a v případě jednání, které by jakýmkoliv způsobem poškodilo dobré jméno spolku.

8) Členství zakládajících členů spolku může zaniknout pouze způsobem uvedeným v čl. IV odst. 7 stanov.

9) Člen má právo :

- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

10) Člen má povinnost

- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;
- nahlásit jakékoliv změny podmiňující členství v klubu;
- vést evidenci všech činčil jihoamerických ve svém chovu a aktualizovanou evidenci minimálně každých šest měsíců zasílat v písemné podobě na adresu sídla spolku;
- při pořízení zvířete (činčily jihoamerické) bez registračního čísla má člen povinnost zvíře zaregistrovat u spolku. nejpozději do jednoho měsíce po pořízení.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

- členská schůze;
- předseda a místopředseda spolku;
- výbor spolku.

čl. VI

Členská schůze, výbor a předseda

1) Členská schůze je tvořena shromážděním členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku;

2) Členská schůze se schází nejméně jednou ročně.

3) Členskou schůzi svolává výbor/předseda spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; není-li členská schůze schopná se usnášet, po uplynutí 30 minut od oznámeného začátku členské schůze, je prohlášena za usnášeníschopnou i v případě, že přítomní členové zastupují méně než polovinu členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

4) Členskou schůzi svolá výbor/předseda spolku také požádá-li o to písemně 1/2 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

5) Členská schůze

- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je třeba 3/4 většiny všech přítomných členů spolku;
- volí výbor spolku;

- volí předsedu spolku,

- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,

- schvaluje výběr pokladníka spolku,

6) Jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce.

čl. VII

Výbor, předseda spolku a jednání jménem spolku

1) Výbor/předseda je statutárním orgánem spolku

2) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Ze svého středu volí předsedu spolku, místopředsedu spolku a pokladníka. Činnost výboru spolku koordinuje předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

3) Navenek za spolek jedná výbor/předseda.

4) Výbor/předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na  řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.

5) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku:

- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov a návrh cílů další činnosti;
- připravuje jednání členské schůze;
- hospodaří s prostředky spolku;
- vede evidenci členů;
- rozhoduje o vyloučení člena.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také pokladník spolku.

4) Pokladník spolku vede pokladnu spolku a kontroluje vedení účetnictví spolku. Disponuje podpisovým právem k bankovním účtům spolku.

5) V případě nemoci či jiné závažné skutečnosti, kdy se člen výboru nemůže aktivně podílet na činnosti spolku, může výbor jmenovat na jeho místo dočasného zástupce, který je oprávněn účastnit se činnosti výboru namísto původního člena, a to až do odpadnutí překážky, která původnímu členovi bránila v účasti na činnosti spolku.

6) Ukončí-li během volebního období některý z členů výboru svoji činnost, může za něj být zvolen do výboru jiný člen, po schválení schůzí výboru.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Jeho příjmy tvoří dobrovolné členské příspěvky, dary, dotace a granty a případné příjmy z doplňkové hospodářské činnosti, realizované výhradně v rámci naplňování cílů spolku (např. prodej propagačních předmětů s obrázky činčil jihoamerických apod.). Veškeré příjmy budou používány na činnost spolku v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.